За Членове


Lost Password?

Връзки

КОНСТИТУЦИЯ на Върховния Съвет на 33 и Последна Степен на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Свободното Зидарство в България

 

януари 2001 г.

IN DEO FIDUCIA NOSTRA

Върховен Съвет на Тридесет и Трета и Последна Степен на  Стария и Приет Шотландски Ритуал на Свободното Зидарство в Р.България

Канцелария на Суверенния Върховен Командир

Ориент - София, България / 10 февруари 2001 г.

  Аз, Петър Калпакчиев, Суверенен Върховен Командир на Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р.България, удостоверявам, че настоящият документ представлява достоверен екземпляр на Конституцията на гореспоменатия Върховен съвет, 33° приет на първата редовна сесия на 03 февруари 2001 г.

 

  Grand Secretary General

 

ITNOTGAOTU

Днес, лето 2001-во от новото летоброене, в ден трети от месец февруари, в старопрестолния български град Велико Търново, известен още като града на конституциите, се събраха членовете на Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р.България.

Водени от духа и традициите на регулярното франкмасонство и древните правила на занаятите на Старите, Свободни и Приети зидари, долуподписаните Бр съставиха Конституцията на Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р. България. След което с единодушие гласуваха нейното приемане в изложения в този том цялостен текст.

  Съставителите на Конституцията единодушно решиха нейното подписване да се състои на 14 февруари 2001 г., което извършават, удостоверяват и узаконяват в този час двадесети на ден четиринадесети от месец февруари на лето две хиляди и първо от новото летоброене.

 

Чл.1. Върховен съвет

§ 1. Името на този Върховен съвет е : Върховен съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободните зидари в Република България.

Чл.2. Юрисдикция

§ 1. Юрисдикцията на този Върховен съвет включва цялата територия на Република България.

§ 2. Суверенният Върховен Командир или Върховният съвет определят територията на своята юрисдикция, като Ориент - България.

Чл.3. Степени

§ 1. Под силата и управлението на този Върховен съвет, в рамките на неговата юрисдикция, се инсталират и работят следните подчинени органи наречени Ателиета:

  а/ Ложа на Съвършенството, в която работят степените от 4° до 14° включително, изброени както следват:

  4° - Таен Майстор

  5° - Съвършен Майстор

  6° - Доверен секретар

  7° - Управител и съдия

  8° - Интендант на градежите

  9° - Майстор, избран от Деветте

  10° - Знаменит Майстор, избран от Петнадесетте

  11° - Възвишен избран рицар

  12° - Велик Майстор Архитект

  13° - Рицар на Кралския свод

  14° - Велик избраник на Свещения свод

  б/ Събрание на Розенкройцер, в която работят степените от 15° до 18° включително, изброени както следват:

  15° - Рицар на Изтока или на Меча

  16° - Принц на Йерусалим

  17° - Рицар на Изтока и на Запада

  18° - Суверен принц на Розата и Кръста 

  в/ Съвет на Кадош, в който работят степените от 19° до 30° включително, изброени както следват:

  19° - Велик първосвещеник

  20° - Почетен Велик майстор

  21° - Пруски рицар

  22° - Рицар на Кралската брадва

  23° - Началник на шатрата

  24° - Принц на шатрата

  25° - Рицар на Бронзовата змия

  26° - Принц на милостта

  27° - Велик командор на Храма

  28° - Рицар на слънцето

  29° - Велик шотландец

  30° - Рицар Кадош

  г/ Колегия на Кардиналите, в която работят степените 31° и 32°, както следват:

  31° - Велик инспектор

  32° - Възвишен принц на Кралската тайна

§ 2. Задължителните степени са: 4°; 14°; 18°; 30°; 32°; и 33°.

1. Те следва да не се дават без прякото участие на Суверенен Върховен Генерален Инспектор, който е член на Съвета на Избраните и извън обичайния ритуал.

2. Никоя от степените на Стария и Приет Шотландски ритуал не бива да се дава в Ориент-България без участието на Ателиета, учредени от този Върховен съвет, нито да се огласява без съгласието и преценката на Суверенния Върховен Командир.

3. Всички такси заплатени за връчени степени, следва незабавно да бъдат внесени във Върховния съвет.

4. Върховният съвет си запазва правото да произвежда в степени на свой ритуал, тези Братя за които Съветът на Избраните е преценил, че са достойни.

Чл.4. Членове

§ 1. Настоящият Върховен съвет се състои от не повече от тридесет и три активни членове (Суверени Върховни Генерални Инспектори, 33°) и други Заслужили и Почетни членове, които Съветът на Избраните може да избира.

§ 2. Всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор, избран след конференцията през 2001 г. следва да се счита за оттеглил се от длъжност след края на календарната година, през която навърши 70 (седемдесет) годишна възраст. За избраните преди сесията през 2001 г. не съществува дата за автоматично оттегляне от длъжността.

§ 3. Изборите за освободено място на активен член на Върховния съвет се провеждат след като кандидатурите са били подадени на изпълнителна сесия. Изборите следват специален дневен ред и могат да се извършват на всяка редовна сесия. Гласуват само присъстващите членове от Съвета на Избраните. Пълномощия за гласуване не се приемат. Всички присъстващи гласуват последователно, като се започва от най-младия по възраст член. Гласуването е положително само при постигане на пълно единодушие.

§ 4. Всеки оттеглил се Суверенен Върховен Генерален Инспектор може да бъде избран с единодушие за Заслужил член на Върховния съвет, като това му дава привилегията да присъства на всички срещи и конференции на Върховния съвет с изключение на изпълнителните сесии, да предлага мерки, да участва в работата на комитети, да бъде изслушван при разрешаването на спорове, които не са свързани с гласуване. На него следва да се даде карта за пожизнено членство във Върховния съвет и да бъде освободен от всички дължими плащания и вноски.

§ 5. При оттегляне на Суверенен Върховен Генерален Инспектор, който е служил в период от 6 години, той може да бъде представен на редовна сесия и с гласуване с мнозинство от присъстващите членове на Върховния съвет, да бъде прехвърлен в списъка на Заслужилите членове с ранга и почестите притежавани от него към момента на неговото оттегляне. Той запазва правото да използва титлата на най-високия достигнат от него пост, като добавя към титлата си приставката -Стар. Той следва да бъде освободен от заплащане на всички дължими плащания и вноски.

§ 6. Когато един избираем офицер на Върховния съвет или някой Суверенен Върховен Генерален Инспектор изпадне в невъзможност да изпълнява надлежно своите задължения, Съветът на Избраните може по молба на същия, с обикновено мнозинство, или по предложение гласувано с 2/3 от присъстващите членове, да отстрани съответния офицер от длъжност, като това може да стане както на редовна така и на извънредна сесия. При същите условия може да прехвърли този офицер или Суверенен Върховен Генерален Инспектор в списъка на Заслужилите членове, с ранг и привилегии на член който се оттегля по силата на разпоредбите на §5 от този член.

§ 7. При оттегляне или отстраняване от длъжността по силата на който и да е било от предхождащите параграфи, длъжността Суверенен Върховен Генерален Инспектор, а също и всяка друга длъжност във Върховния съвет, се счита за овакантена и може да бъде заета на същата или на която и да е било следваща сесия на Върховния съвет.

§ 8. По предложение на Суверенния Върховен Командир, Съветът на Избраните може на редовна сесия да избере с мнозинство измежду членовете от 33° такива Братя и от други Ориенти, които да бъдат записани в Бюлетина като Заслужили или Почетни членове и техните имена да бъдат винаги изписвани във всяко издание на Бюлетина.

§ 9. Съветът на Избраните  може на своя редовна сесия да реши да произведе в 33° и да даде ранг на Почетен Върховен Генерален Инспектор, тези от Майсторите на Кралската тайна (32°), които притежават квалификациите и познанията и са били предложени по регламентирания ред. Съветът на Избраните може да ги избере само чрез единодушие на присъстващите членове. Гласовете се дават последователно, като се започне от най-младия член и всички присъстващи гласуват.

§ 10. Тридесет и трета степен (33°) не може да бъде нито директно, нито косвено поискана. В случай, че тя бъде поискана, следва да бъде отказана. Кандидатурите се отнасят на вниманието на Комитета по кандидатурите, който следва да направи доклад по тях преди да бъде проведено самото гласуване чрез бюлетини. Не се допуска предлагането на кандидатура на член на което и да е ателие, който има дългове и просрочия за период от две години.

§ 11. Кандидатурите на Майстори на Кралската тайна (32°) за Почетни Генерални Инспектори (33°) трябва да бъдат подавани не по-късно от 30 дни преди началото на всяка редовна конференция на Върховния съвет в канцеларията на Върховния Генерален Секретар.

§ 12. Кандидатите за 33° трябва да са редовни членове на подчинените Ателиета на тази юрисдикция, да им е поверен рангът на Рицар-командир на Почетния съд, и това да е станало най-малко 46 месеца преди сесията на която ще се разглеждат кандидатурите им за получаване на 33° и придобиването на ранга и почестите на Почетен Генерален Инспектор и Почетен член на Върховния съвет.

§ 13. Броят на кандидатурите за Почетни Генерални Инспектори за Ориент-България следва да бъде 2 (двама) на първите 50 (петдесет) членове с 32° и по 1 (един) за всяка следваща група от 30 (тридесет) члена с 32° Групата на оставащите ще бъде отнесена като кредит към следващата група. По преценка и предложение на Съвета на Избраните може, да променя квотата.

§ 14. Кандидатурите подадени в срок по-кратък от тридесет дни не се разглеждат от тази сесия, освен ако Съветът на Избраните с единодушие допусне това.

§ 15. Кандидатурите се записват на празни бланки, предоставени от Върховния Генерален Секретар и следва да указват пълното име на всеки кандидат, мястото и датата на неговото раждане, професия, местоживеене, датата на която е получил 32° и ранга на Рицар-командир на Почетния съд, имената и местонахождението на Ателиета към които принадлежи и кратко описание на специфичната му служба и услугите в полза на Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 16. В случай, че кандидатът е от друг Ориент, трябва да се получи одобрението на Съвета на Избраните, като тази кандидатура може да се зачисли към същия този Ориент.

§ 17. Освен кандидатурите регламентирани в предходните параграфи, Суверенният Върховен Командир има право да предлага кандидатурата на един Рицар-командир на Почетния съд за първите 20 (двадесет) и по един за всеки следващи 30 (тридесет)  Майстори на Кралската тайна (32°), които са получили тази степен в неговия Ориент, който да бъде издигнат в 33° с ранга и почестите на Почетен Генерален Инспектор и Почетен член на Върховния съвет. Кандидатурите по този параграф следва да бъдат отнасяни на вниманието на Комитета по кандидатурите, който изнася доклад по тях преди гласуването с бюлетини.

§ 18. Съветът на Избраните си запазва правото да избира Почетни Генерални Инспектори измежду удостоените с 32° в неговата юрисдикция,без да изисква референции за Рицар-командир на Почетния съд, когато самият Съвет на Избраните е преценил, че по този начин ще се насърчат интересите на Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 19. Тридесет и трета степен (33°) се връчва от Върховния съвет, но когато това е практически неудобно, тя може да се даде от Суверен Върховен Генерален Инспектор, там където живее набелязаният да я получи.

§ 20. В случай, че избраният да получи 33° не се яви на редовната конференция на Върховния съвет, която последва неговия избор, този избор следва да се счита за недействителен. Периодът може да бъде удължен само след единодушно гласуване от Съвета на Избраните.

§ 21. Тридесет и трета степен (33°) не следва да се дава извън рамките на условията определени за нейното получаване, освен в случаите на решение на Съвета на Избраните взето с пълно единодушие.

§ 22. Почетните и Заслужили членове на Върховния съвет имат право да присъстват на всички конференции на Върховния съвет без изпълнителните сесии, като имат право на мнение, но без право на глас.

§ 23. Почетното членство във Върховния съвет следва да се счита за прекратено при следните случаи:

1. при надлежно прието доброволно оттегляне.

2. при отстраняване или прекратяване на членството от Съвета на Избраните или от което и да от подчинените му ателиета.

3. при допуснато по лична вина неучастие за период от 1 година в работата на синя Ложа или ателие на Стария и Приет Шотландски ритуал.

4. при изключване и прекратяване на привилегиите на масонството от синята Ложа или Великата ложа на Символичните степени, която има юрисдикцията върху този член, до изчерпването на всички процесуални възможности.

§ 24. Отстраняването на член на този Върховен съвет не води до прекратяването на членството му в Стария и Приет Шотландски ритуал, при условие, че членът продължава да участва и има редовно членство в подчинено на Ритуала в тази юрисдикция ателие.

§ 25. Суверенният Върховен Командир има пълното право да откаже одобрението на избора на, или да отстрани от длъжност, който и да е офицер от подчинено ателие в неговия Ориент, след одобрение на Съвета на Избраните получено с мнозинство в тридесетдневен срок.

§ 26. В случаите на окончателно оттегляне на Суверен Върховен Генерален Инспектор от Ориента, като жителство, той губи своето активно членство във Върховния съвет, с изключение на други предвидени случаи.

§ 27. Всеки Суверен Върховен Генерален Инспектор, който е отсъствал от две поредни конференции на Върховния съвет без уважителни за това причини, след закриването на втората сесия се счита за оттеглил се от членство във Върховния съвет.

§ 28. В случай, че доброто на Ордена изисква това, оттеглянето на Суверен Върховен Генерален Инспектор може да бъде поискано с единодушен вот на всички останали присъстващи на сесията членове на Съвета на Избраните.

§ 29. Суверен Върховен Генерален Инспектор не може да заема офицерска длъжност в подчинено ателие на Ритуала. Той следва да бъде член на всички ателиета в своя Ориент, с всички права и привилегии на това членство, като бъде освободен от заплащане на дължимите сборове в тях.

§ 30. С решение на Съвета на Избраните, Суверенният Върховен Командир може да издава временни писма за учредяване на подчинени ателиета в своя Ориент, като тези писма са в сила до следващата редовна конференция на Върховния съвет.

§ 31. След одобрението на Съвета на Избраните, Суверенният Върховен Командир има право да връчва степени със или без заплащане на таксите за тях, и без предложение от страна на Ателие на Ритуала, на Братя с големи заслуги за франкмасонството в този Ориент, и за които той е уверен, че ще бъдат верни и дълбоко предани на Ритуала, както и за Братя, които не са напълно в състояние да заплатят за степените. Той може да препоръча на което и да е било организирано ателие в неговия Ориент, да връчи такива степени вместо него със или без заплащане. Суверенният Върховен Командир може да се разпореди, тези Братя да бъдат зачислени като членове на онези ателиета в неговия Ориент, които той определи.

§ 32. В случаите когато степените се връчват или предават без заплащане, подчинените тела връчващи горните степени, или телата към които Братята се зачисляват като членове, не следва да заплащат на Върховния съвет обичайните такси за степени, а Върховният съвет следва да връчи на тези Братя обичайните английски патенти и дипломи без заплащане.

§ 33. Всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор следва да изготвя, в случаите, когато това е поискано от Суверенния Върховен Командир подробен доклад за своите официални действия и решения по време на периода предписан му от Суверенния Върховен Командир. В този доклад той може да отправя препоръки, които са за доброто на Стария и Приет Шотландски Ритуал.

§ 34. При смърт на Суверенен Върховен Генерален Инспектор, който е активен или заслужил член на Върховния съвет, Суверенният Върховен Командир следва да бъде уведомен за това и да предприеме съответните действия за подходящо почитане паметта на масонското дело на този член. При смърт на Почетен Генерален Инспектор се уведомява Върховния Генерален Секретар, който следва да предприеме действия за изготвяне на паметна записка, която да се приложи към архивите на Ложата на Съвършенството в която е членувал починалия Почетен Генерален Инспектор. Този параграф не бива да се тълкува като забрана за отбелязване на паметта по друг подходящ начин, ако се пожелае такъв.

§ 35. Комитетът по възпоменанията следва да включи в своя отчет за редовната сесия на Върховния съвет всяка възпоменателна записка, която не е огласена преди това в памет на починалите активни и Заслужили Суверени Върховни Генерални Инспектори, Рицари-командири на Съда на честта. Възпоменателните страници следва да се публикуват в пълен текст в изданията на Върховния съвет с поместване на снимката на всеки от починалите. Публикуват се също така и бюлетина със снимки на починалите Почетни Върховни Генерални Инспектори.

§ 36. Суверенният Върховен Командир може да се разпореди относно носенето на предписаните отличителни траурни знаци или относно покриването на олтарите и работните инструменти с тъжен креп при смърт на активен или Заслужил член на Върховния съвет.

§ 37. Цялата официална кореспонденция със Суверенния Върховен Командир, а също и между ателиетата на Ритуала в Ориента и отнасяща се до статут на членовете; въпроси на юрисдикцията; общуването между масоните; молби за масонска благотворителна дейност или Братска помощ; а също и до всеки въпрос изискващ законодателната намеса на Върховния съвет следва да се извършва или осъществява чрез ръководещото ателието длъжностно лице.

§ 38. Цялата официална кореспонденция с други Върховни съвети се извършва от Суверенния Върховен Командир или чрез него от Върховният Генерален Секретар и Върховният Държавен Министър.

§ 39. Оттеглянето на член на Върховния съвет следва да се извърши пред Върховния съвет на сесия, като това подлежи на приемане с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Оттеглянето може да стане и пред Суверенния Върховен Командир в случаите, когато Върховният съвет е извън сесия. Суверенният Върховен Командир е оторизиран да приеме акта на оттегляне или уведомява Съвета на Избраните за да може последният да предприеме действия.

Чл. 5. Сесии и кворум

§ 1. Върховният съвет заседава на Редовни конференции на всеки (2) две години в седалището на Храма в гр. София в Ориент-България в, а също и на Специални конференции, които са уредени в параграф две на този член. Кандидатурите за Почетни Върховни Генерални Инспектори и Рицари-командири на Почетния съд могат да бъдат предлагани и разглеждани само на конференции.

§ 2. Специалните конференции могат да се свикват от Суверенния Върховен Командир или неговия заместник Лейтенант-Върховния Командир, да се насрочват за време и място така както е упоменато в съобщението на Суверенния Върховен Командир.

§ 3. Задължение на Суверенния Върховен Командир е да свика специална конференция по писмена молба на 2/3 от Суверените Върховни Генерални Инспектори, като сесията се състои по време и място указано в молбата.

§ 4. Датата на провеждане на специална сесия следва да се насрочи за период не по-кратък от 15 дни и не по-дълъг от 60 дни от датата на призоваването. Изключение се допуска в случаите, когато по силата на единодушно съгласие уведомлението за специално заседание се прави по телефона и е непосредствено последвано от официално писмено уведомление връчено на всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

§ 5. Пет Суверени Върховни Генерални Инспектори, включващи Суверенният Върховен Командир и Лейтенант-Върховния Командир присъстващи на сесията, или шест Суверени Върховни Генерални Инспектори при отсъствието на горните офицери - представляват кворум за работа на сесията на Върховния съвет.

Чл. 6. Офицери и служители

§ 1. Висшите офицери и служители на Върховния съвет са следните:

  Съвет на Избраните:

1. Суверенен Върховен Командир

2. Лейтенант Върховен Командир

3. Върховен Проповедник

4. Върховен Канцлер

5. Върховен Държавен Министър

6. Върховен Генерален Секретар

7. Върховен Генерален Ковчежник

8. Върховен Милосърдник

Назначаеми офицери и служители:

9. Върховен капелан

10. Върховен оратор

11. Върховен церемониалмайстор

12. Върховен камерхер

13. Първи Върховен флигел-адютант

14. Втори Върховен флигел-адютант

15. Върховен знаменосец

16. Върховен меченосец

17. Върховен вестоносец

Суверенният Върховен Командир може да назначава и следните офицери, които да ръководят дейността по време на почивка:

18. Двама Върховни стюарди

19. Върховен органист

20. Върховен керемидар

§ 2. Суверенният Върховен Командир

1. Той е най-висшият ръководител и главен юридически офицер на всички церемонии на Стария и Приет Шотландски ритуал в рамките на юрисдикцията на Върховния съвет. Той е официалният представител на Върховния съвет и ръководещ дейността между две редовни конференции на Върховния съвет.

2. Осъществява главните функции на надзор, инструкции и администриране във всички области и по всички дела, които са в рамките на неговата юрисдикция. Той разрешава всички въпроси, които са отнесени до него и които засягат интересите на Ритуала. Докладва своите решения по начин, който смята за най-добър на Суверените Върховни Генерални Инспектори.

3. Живее през цялото време на мандата си в близост до офиса на Върховния съвет в гр. София, Ориент-България.

4. След като бъде избран за Суверенен Върховен Командир, той отстъпва властта си на активен Суверенен Върховен Генерален Инспектор и заедно с титлата на Суверен Върховен Командир става Почетен Суверенен Върховен Генерален Инспектор. При оттеглянето си от поста Суверенен Върховен Командир, получава титлата Стар Суверенен Върховен Командир и Стар Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

5. На всяка редовна конференция, той докладва на Върховния съвет за всички официални действия и решения, които е взел за времето между двете конференции. Възражения срещу каквито и да е било решения взети от него не могат да бъдат приети като прекратяващи силата на извършените действия и взетите решения от него.

6. Той трябва да посещава лично или чрез назначени от него представители ателиетата на Ритуала в неговия Ориент поне веднъж в годината и да докладва за това на Върховния съвет при първата му редовна конференция.

§ 3. Лейтенант-Върховен Командир

1. Изпълнява задълженията и пълномощията на Суверенния Върховен Командир, но като действащ Лейтенант-Върховен Командир, при неговото отсъствие от Ориента на юрисдикцията на Върховния съвет или по молба на самия Суверенен Върховен Командир.

2. Има властта да издава временни писма и удостоверения за организацията на ателиета на Ритуала, да разрешава въпроси, които са му били предадени, да подписва сметки и гаранции и да извършва други подобни действия в спешни случаи

3. В случай на смърт, подаване на оставка или невъзможност за изпълнение на задълженията от страна на Суверенния Върховен Командир, Лейтенант-Върховния Командир поема службата на Суверенния Върховен Командир във функцията на Суверенен Върховен Командир и като такъв притежава цялата власт, задължения и отговорност на тази служба.

4. Представя доклад за своите действия пред Върховния съвет на следващата му редовна конференция.

5. В случай, че няма избран Лейтенант-Върховен Командир, изброените по-горе функции трябва да бъдат възложени на Върховния Проповедник.

6. Ако по време на изборния му мандат Лейтенант-Върховния Командир стане действащ Суверенен Върховен Командир или наследи службата, той остава през целия период и носи титлата Суверенен Върховен Командир, като неговата служба на Лейтенант се овакантява до следващите избори за офицери на Съвета на Избраните.

7. Когато Лейтенант-Върховният Командир поеме службата на Суверенен Върховен Командир, на него ще му бъде плащано и ще получава заплатата на Суверенен Върховен Командир, както и сумите за служебните разходи и всички останали облаги.

§ 4. Върховен Проповедник

1. Управлява Върховния съвет в отсъствието на Суверенния Върховен Командир и Лейтенант-Върховния Командир.

2. Той представлява това във Върховния съвет, каквото представлява Младшия стражник в Събранието на Розенкройцер и занаятите са под негов надзор, докато членовете на конференцията са в почивка.

3. До него се отнасят по молба на Суверените Върховни Генерални Инспектори всички спорни въпроси във и между подчинените на Върховния съвет ателиета и техните членове и той трябва да даде мнение и съвет по тях пред Съвета на Избраните.

4. Изпълнява всякакви други задължения, които от време на време могат да бъдат изисквани от Суверения Върховен Командир или Съвета на Избраните.

§ 5. Върховен канцлер

1. Той е правният офицер на Върховния съвет и в ролята си на такъв, той е съветник на Суверенния Върховен Командир и Съвета на Избраните по въпросите на масонското право и възникналите прецеденти.

2. Към него се отнасят всички въпроси от правно естество и при обсъждане на всички важни въпроси във Върховния съвет, от него може да се изисква да представи своите заключения преди Съветът на Избраните да е взел решение.

3. Отговаря за подготвянето на обвинения и съдебното дирене на нарушителите на закона пред Върховния съвет или някой друг трибунал създаден от него.

4. Когато някакъв случай трябва да бъде разследван или Съветът на Избраните трябва да вземе решение по него, той трябва да подготви и представи ясно и сбито изявление на фактите и неговата гледна точка от правната страна на въпроса.

5. Дава мнения по въпросите на юриспунденцията по молба на Суверенния Върховен Командир.

§ 6. Върховен държавен министър

1. Той е министър на външните работи на Върховния съвет и връзката му с всички Върховни съвети с които има установени Братски отношения.

2. Води цялата кореспонденция с чуждестранни тела и докладва за това пред Съвета на Избраните.

3. Извършва дейности, които се изискват от Суверенния Върховен Командир или от Съвета на Избраните.

§ 7. Върховен Генерален Секретар

1. Води документацията в книги, които са заведени специално за тази цел, всички транзакции на Върховния съвет и на Административния съвет, съхранява ги надлежно и ги подпечатва според изискванията с официалния печат на Върховния съвет.

2. Води всички сметки на Върховния съвет, получава всички пари и издава съответните оправдателни документи.

3. Депозира веднага от името на Върховния съвет в сметките определени от Върховния съвет всички пари, които е получил от всякакви източници и представя документите за депозит на Върховния Генерален Ковчежник.

4. Той е пазител на Къщата на Храма и цялата движима и недвижима собственост, която принадлежи на Върховния съвет и отговаря за опазването на същата.

5. Документацията и сметките на Върховния Генерален Секретар трябва по всяко време да бъдат на разположение за инспекция от всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

6. Представя пълен доклад за транзакциите на своята канцелария, както общи, така и финансови, на първия ден на редовната сесия на Върховния съвет за периода от последната му сесия.

7. Докладва пред всяка сесия за състоянието на всички имоти и имущества за които отговаря и които принадлежат на Върховния съвет.

8. Финансовите отчети на Върховния Генерален Секретар трябва да бъдат приключвани на 31 декември всяка година.

9. Нарежда да се напечата пълен доклад за транзакциите на всяка редовна или специална сесия на Върховния съвет, като се пропускат само тези части за които му е било наредено от Върховния съвет или от Суверенния Върховен Командир.

10. Отговаря за служителите в канцеларията на Върховния съвет, както и за другите отдели, които са поставени под негово ръководство или контрол.

11. Той може да наема асистенти и служители в канцеларията на Върховния съвет за извършване на определена работа и да им заплаща за това, както той намери за необходимо от фонда на Върховния Генерален Секретар.

12. Върховния Генерален Секретар съставя и изпраща по пощата на всеки активен член на Върховния съвет в последния ден на всяко тримесечие официален отчет, който показва финансовото състояние на Върховния съвет към дадената дата.

13. Заедно със Суверенния Върховен Командир, Върховният Генерален Секретар в началото на всяко тримесечие, започвайки от началото на януари, докладват пред Комитета по финансите за наличната парична сума в Ковчега на Върховния съвет и предлагат тяхната оценка за необходимите средства, позволяващи да се водят делата на Върховния съвет през следващите три месеца.

14. Върховният Генерален Секретар получава такава компенсация за своите услуги, каквато му определи Върховният съвет.

§ 8. Върховният Генерален Ковчежник

1. Наблюдава фондовете на Върховния съвет и контролира чековете, изтеглени от депозитарите на Върховния съвет. Осъществява изплащането на сумите по съответния ред на хората за чиято облага са изписани.

2. Върховният Генерален Ковчежник получава компенсация за своите услуги каквато му определи Върховният Съвет.

§ 9. Върховен Милосърдник

1. Ръководи благотворителната дейност на Върховния съвет и подчинените му Ателиета.

2. Изготвя и представя пред Съвета на Избраните в края на всеки януари доклад за цялостната благотворителна дейност на Върховния съвет.

§ 10. Върховният Оратор

1. Той е ораторът на Върховния съвет и е натоварен с длъжността да представя по подходящ начин и да приветства гостите на Върховния съвет.

2. Произнася речи за починали Братя и изпълнява други подобни служби, каквито могат да бъдат изисквани от него от Суверенния Върховен Командир и Върховния съвет.

§ 11. Изборните офицери се избират за срок от 4 (четири) години, а назначаеми офицери за срок от една редовна конференция до завършването на следващата редовна конференция.

§ 12. Подаването на оставка от офицер трябва да бъде извършено по време на конференция на Върховния съвет и прието с гласуване от мнозинството на присъстващите активни членове. Когато оставката е подадена между две сесии тя се отнася към Суверенния Върховен Командир, който има пълномощията да я приеме или отхвърли по свое усмотрение.

§ 13. Всички права и привилегии на офицерите на Върховния съвет се прекратяват в следните случаи:

1. доброволно подаване на оставка.

2. изключване за срок от 2 год. от юрисдикцията на Върховния съвет или от подчинените му ателиета.

3. чрез доброволно самоотстраняване за срок от една година от Стария и Приет Шотландски ритуал.

4. чрез доброволно самоотстраняване за срок от 1 година от членството в синята Ложа

§ 14. Когато се оваканти място на изборен офицер във Върховния съвет, освен в случаите на Върховен Генерален Секретар, Върховен Генерален Ковчежник и Върховен Милосърдник, неговите задължения се поемат от следващия изборен офицер в реда на техния съответен ранг, докато не бъде избран титуляр за овакантеното място.

§ 15. Ако постът на Върховния Генерален Секретар или на Върховният Генерален Ковчежник се оваканти, те се попълват чрез назначения от Суверенния Върховен Командир, докато се проведе избор за попълване на постовете.

§ 16. Ако постът на Върховен Милосърдник се оваканти, задълженията му се изпълняват от Върховния Генерален Ковчежник до следващите избори.

§ 17. При овакантяването на изборен пост, той трябва да бъде запълнен чрез избори на втория или някой от следващите дни на следващата редовна сесия или на специална сесия, освен ако Върховният съвет не е в момента в сесия.

§ 18. Върховният съвет има правомощия да провежда такива избори чрез мажоритарен вот докато се запълни овакантеното място.

§ 19. Суверенният Върховен Командир се избира с 2/3 от гласуващите членове на Върховния съвет, а във всички останали случаи е необходимо обикновено мнозинство, освен в случаите когато е оказано нещо друго в тази конституция. Не се броят гласове чрез пълномощия или пък писма за избора на който и да е било офицер.

§ 20. Върховният съвет на 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободните зидари в Ориент-България гарантира свободата, използвайки всички правни и финансови възможности, на всеки негов активен член, офицер и всеки човек, който може да е служил по молба на Върховния съвет или Съвета на Избраните на трети лица или страни, освен в случаите когато те са проявили немарливост или неприемливо поведение по време на изпълнение на задълженията си. Тази гаранция не изключва и други права, които имат офицерите и които са утвърдени чрез някакви законови договори.

§ 21. Активните членове и офицерите на Върховния съвет трябва да представят пред Върховния съвет или пред някои от неговите Комитети всички възникнали конфликти на интереси по отношение на всякакви въпроси. В случай, че член на Върховния съвет или на някой от неговите Комитети има някакъв конфликт, той трябва да представи пред останалите членове на Съвета, важните причини които знае, но останалите не са запознати, и да обясни защо разглеждания случай не е в най-добрите интереси на Ритуала.

§ 22. Член, който прави такива разкрития не трябва да използва влиянието си или да гласува по въпроса по който е възникнал конфликтът. Протоколът от заседанието трябва да отразява разкритието на случая и гласуването.

§ 23. Който и да е било член на Върховния съвет не трябва да отказва да отговаря на въпроси свързани с конфликта зададени от други членове, чрез знанието на които може да им бъде от помощ.

§ 24. Всички офицери свързани с Ритуала, трябва да поставят разглеждането на всякакви възможни конфликти на интереси по различни въпроси свързани с Ритуала. В случай, че офицер или активен член има подобен конфликт, той трябва да го постави пред останалите офицери с всички сериозни причини, които са известни на него, но неизвестни на останалите - защо разглежданият въпрос не е в интерес на най-доброто име на Ритуала.

§ 25. Офицер или активен член направил подобно разкритие, не трябва да използва влиянието си, нито да гласува по спорния въпрос, за да не се даде повод за конфликт. Протоколът отразява разкритието и въздържалите се от гласуване.

§ 26. Това не трябва да възпира офицерите или активните членове от даването на отговори свързани със спорния въпрос, чиито отговори могат да бъдат от помощ за разрешаването на конфликта.

§ 27. По време на всяка редовна конференция на Върховния съвет трябва да бъдат канени представители на други Върховни съвети с които този Съвет е в Братски отношения, с цел обмяна на информация от и за съответните Съвети, с оглед те да се сближават още повече и да се осъществи по-тясна връзка и комуникация.

§ 28. Всички представители на този Върховен съвет в други Върховни съвети и всички представители на други Върховни съвети в този Върховен съвет, трябва да получат цялата необходима документация и информация представляваща практикувания Ритуал и да предоставят същата на Суверенния Върховен Командир възможно най-скоро преди всяка редовна сесия на Върховния съвет. Цялата информация придобита по този начин трябва да бъде пълна, ясна и всеобхватна.

§ 29. Суверенният Върховен Командир е напълно оторизиран и упълномощен да отстранява всеки представител на нашия Върховен съвет, който не изпълнява напълно своите задължения и да назначава на негово място друг, като своевременно информира Съвета на Избраните.

§ 30. В случай, че чуждестран

 
Next >